خبرنامه

کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و بخش زنان ملل متحد (UN Women) ابتکار مشترکی را برای حمایت از نهاد های تحت رهبری زنان در فیض آباد، ولایت بدخشان راه اندازی کردند.

12 October 2022

کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ، سازمان غذا و کشاروزی و بخش زنان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان،  ابتکار مشترکی را برای ارتقای کیفیت کلی زندگی و توانبخشیدن زنان از طریق تقویت نهادهای تحت رهبری زنان در فیض آباد - ولایت بدخشان آغاز کردند تا از این طریق زنان به خودکفایی برسند.

ولایت بدخشان مرتب در کتگوری ولایت های که با ناامنی حاد غدایی قرار دارند، تحت مرحله طبقه بندی 4 امنیت غذایی می اید و 96 درصد جمعیت این ولایت در مناطق روستایی زندگی می کنند که اکثر آنان فرصت های کافی پیداکردن درآمد را ندارند. از سال ۲۰۰۱ تاکنون سرمایه گذاری های محدودی در قسمت معیشت زنان وانکشاف کلی در این ولایت صورت گرفته است.

آقای رامز الاکبروف ، معاون نماینده ویژه، هماهنگ کننده مقیم وامور بشردوستانه ملل محتد برای افغانستان، در مراسم افتتاحیه این پروگرام گفت که به منظور جلوگیری از چرخه گرسنگی، سیستم های کشاورزی-غذایی مناطق روستایی کشور باید محراق توجه جدی بوده و در اولویت قرار گیرند." ما باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم زنجیره ارزش ها را محکم و در قسمت ارتباط میان کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی و بازارهای محلی کمک کنیم. در ضمن توانمندسازی زنان برای قرار گرفتن در محراق استراتیژی بهبود اقتصادی کمک خواهد کرد تا برابری را ترویج و نتایج صحی و اجتماعی را بهبود بخشید"

رویکرد برنامه ریزی شده چند جانبه که به ابتکار FAO /UNHCR/UNWomen آغاز شده است، روی تقویت نهاد های محلی غیردولتی به رهبری زنان و شبکه های که از زنان سرپرست خانواده بطور خاص در قسمت معیشت و بهبود کیفیت زندگی شان از آنها حمایت می‌کند، تمرکز دارد.  و در ضمن  با آنعده زنانیکه، زنان دیگر را در بخش های تولیدی تنظیم و درقسمت فراهم آوری قرضه های کوچک با انها کمک می نماید را همکاری می کند.

بطور خاص هدف از این فعالیت ها این است تا نهادهای به رهبری زنان را از طریق دسترسی انها به خدمات اساسی مانند صحت، محافظت، امنیت غذایی و تغذیه حمایت نمایند. در ضمن این فعالیت ها راه های خودکفایی و توانبخشی از طریق ایجاد فرصت های معیشتی برای آنها فراهم میسازد.

خانم الیسن دیویدین، نماینده بخش زنان ملل متحد برای افغانستان گفت: "بازگشت کامل زنان به کاریا وظیفه میتواند کلید برای تغییر اقتصاد افغانستان و رهایی این کشور از فقر و بحران باشد". ابتکاراتی مانند حفظ کرامت و پیشرفت دسترسی زنان (WADA) به کار تحت رهبری زنان کمک کرده و فرصت‌های شغلی در تمام سکتورها برای زنان را فراهم نموده و در این راه در باثبات بودن و پیشرفت افغانستان کمک می کند.

آقای لیونارد زولونماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان گفت: "UNHCR از همکار بودن با برنامه که هدف آن تقویت دسترسی زنان به خدمات اساسی و فرصتی داشتن یک معیشت پایدار باشد، خرسند است.  WADA” در راستای ایجاد راه‌حل‌های دوامدار طولانی‌مدت، که یکی از بخش های کلیدی برنامه های کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان است، کار می‌کند.

UNHCR، FAO و UN Women، و نهاد های همکار در قسمت برنامه ریزی براساس محل و پاسخگویی برای 34 ولایت در سراسر افغانستان بصورت مشترک کار می نمایند. شهر فیض آباد در بدخشان از جمله اولویت های کاری UNHCR برای بازگشت و ادغام مجدد (PARR) جاییکه مهاجرین قبلی و بیجا شدگان به خانه های خود بر می گردند، می باشد. در حال حاضر سازمان غذا و کشاورزی درحال اجرای ابتکارات اضطرارای و بازگشت دوباره در این ولایت می باشد.

آقای ریچارد ترنچارد، نماینده FAO در افغانستان گفت” کمک‌های اضطراری و توانبخشی این سازمان، نیازهای فوری و ضروری را برای حفاظت و احیا مجدد کشاورزی را فراهم می نماید. این امر توان جمعیت آسیب دیده برای مقاومت در برابر ناهنجاری های فعلی و آینده را افزایش می دهد. وی همچان گفت که  WADA بصورت مستقیم راهی برای تقویت امنیت غذایی و تغذیه زنان است.

UNHCRو FAO در افغانستان به عنوان بخشی از ابتکار ملل متحد استراتیژی راه حل برای پناهندگان افغان (SSARچارچوب تعامل انتقالی با هم کار می نمایند تا نیاز های مهاجرین و عودت کنندگان، بیجاشدگان و جوامع میزبان را عین که مشغول فعالیت های بشری، انکشاف و صلح هست، برآورده سازد.

قرار است پروژه حفظ کرامت و پیشرفت دسترسی زنان در مدت چهار سال و مرحله اولیه آن در ۲۴ماه اول اجرا شود. هر دو (UNHCR)  و(FAO) در حالی که به دنبال جمع آوری کمک مالی ۱۸ میلیون دلاری مورد نیاز برای توسعه این برنامه هستند، هر کدام یک میلیون دلار برای آغاز پروژه  متذکره  تاحال کمک کرده اند.

WADA همچنین به عنوان یک طرح چند سکتوری، چند سازمانی و چند مرحله ای با فرصت های برناموی  برای نمایندگی های سازمان ملل متحد و سایر نهای های همکار توسعه یی طراحی شده است تا با پیشرفت در این برنامه،  آنها نیز بخشی از این ابتکار باشند.

 

سازمان غذا وکشاورزی (FAO)

از سال ۲۰۰۲ به اینطرف،  نمایندگی سازمان غذا و کشاروزی در افغانستان برای احیای زیرساخت های آبیاری، ایجاد صنایع جدید لبنیات و بذر گندم، بهبود سلامت دام، کمک به مالکان  فارم های کوچک جهت تنوع در محصولات شان با ارزش بالاتر، ساقه زدایی جنگل ها و کمک  در قسمت کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوا، در این کشور فعالیت می کند.

بخش زنان ملل متحد(UN Women)

بخش زنان ملل متحد برای افغانستان در افغانستان حضور دارد و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت می کنند. محور استراتیژی ما در داخل کشور سرمایه گذاری بر روی زنان است - از نجات جان شان گرفته تا فراهم آوری کمک های بشردوستانه برای زنان کارگر و تامین سرمایه اولیه برای مشاغل تحت رهبری زنان از جمله خدماتی است که برای زنان فراهم می نمایم. هدف اصلی کار ما بازسازی جنبش ها و تحرکات زنان افغانستان است.

کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR)

نمایندگی کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از چهار دهه بدینسو در افغانستان حضور دارد و در قسمت فراهم آوری کمک های عاجل و حمایت از بیجا شدگان و افغان های  برگشت کننده فعالیت دارد.

 

تماس با بخش رسانه یی ما:

لیدیا لیمبی FAO

Lydia.lambe@fao.org

Tel:  +93794874975

 

پیتر کیسلر UNHCR

kessler@unhcr.org

Tel: +93 702465614

 

هولگوتا انگیل  UN Women

Olguta.anghel@unwomen.org

Tel:+93 798598429   

 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان غذا و زراعت
سازمان غذا و زراعت
بخش بانوان ملل متحد
بخش بانوان ملل متحد
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم