اهداف توسعه پایدار
3

صحت و سلامتی

تضمین زندگی سالم و گسترش رفاه برای همه در تمامی سنین