اهداف توسعه پایدار
3

صحت و سلامتی

تضمین زندگی سالم و گسترش رفاه برای همه در تمامی سنین

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار