اهداف توسعه پایدار
2

ازبین بردن گرسنگی

پایان بخشیدن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر، و ترویج کشاورزی پایدار