داستان

با زنان و دختران افغان آشنا شوید که هر روز به ما انگیزه کار میدهند

08 March 2022
IWD Cover

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم