نشریه

گزارش سالانه صندوق بشردوستانه افغانستان – ۲۰۲۱

21 June 2022
AHF 2021

پخش شده از سوی

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
File type: PDF
تعداد دانلودها :5573

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم