د دوامداری پراختیا اهداف
2

د لوږی پای

د لوږی پای ته رسول، خوراکی مصونیت او سمه تغذیه، او د تلپاتی کرنی ترویج

د دوامداری پراختیا اهداف په افغانستان کښی

تلپاتې پرمختیايي اهداف د فقر د پای ته رسولو، د ځمکې د چاپیریال او اقلیم د ساتلو لپاره د عمل کولو یوه نړیواله غوښتنه او ډاډ ترلاسه کول دي چې خلک هرچیرې کولی شي له سولې او هوساینې څخه خوند واخلي. دا هغه اهداف دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې کار پرې کوي: