د دوامداری پراختیا اهداف
2

د لوږی پای

د لوږی پای ته رسول، خوراکی مصونیت او سمه تغذیه، او د تلپاتی کرنی ترویج