د دوامداری پراختیا اهداف
6

د څښلو پاکی اوبه او روغتیا

پاکو اوبو او روغتیایی آسانتیاؤ ته د ټولو خلکو د لاسرسی تضمین