د دوامداری پراختیا اهداف
17

د موخو لپاره ملګرتیا

د نړیوالی ملګرتیا د را ژوندی کولو لپاره د اجرایی وسایلو پیاوړی کول