کیسه

As Afghans dig out from deadly quakes, a difficult winter looms

25 October 2023
Hasib Hazinyar
تشریح: Caption: A woman mourns in Afghanistan's quake-hit village of Naib-Rafi.
انځور: © WFP/ Hasib Hazinyar

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

WFP
World Food Programme

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو