داستان

کارمندان صحی در وضعیت ناگوار نیز بیماران را شجاعانه درمان میکنند.

25 August 2021
Health
توضیح تصویر: More than 400 families from Kunduz, Sar-e Pol and Takhar provinces have taken shelter in a high school in southern Kabul.
تصویر: © UNICEF Afghanistan

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم