اهداف توسعه پایدار
6

آب پاک و بهداشت

تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و تأسیسات بهداشتی برای همه

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: