اهداف توسعه پایدار
6

آب پاک و بهداشت

تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و تأسیسات بهداشتی برای همه

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار