داستان

۲۴.۴ میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. نصف این نیازمندان را زنان و دختران تشکیل میدهد. روایت تلاش و مجادلهٔ شانرا درینجا بخوانید.

08 March 2022
IWD Cover2

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم