داستان

From where I stand: “Women coming together, working together, kept me going… Now, we live in fear.”

30 November 2021
Mursal
توضیح تصویر: Mursal Samadi. Illustration: UN Women/Poompat Watanasirikul
تصویر: © UN Women

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم