خپرونه

UNITED NATIONS TRANSITIONAL ENGAGEMENT FRAMEWORK (TEF) FOR AFGHANISTAN

26 January 2022
TEF

خپور شوی له

RCO
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 4744

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو