نشریه

Afghanistan Humanitarian Response Plan 2022

11 January 2022
HRP 2022

پخش شده از سوی

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
File type: PDF
تعداد دانلودها :9608

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم