نشریه

BORDER CONSORTIUM, 5- 11 NOVEMBER 2023

19 November 2023
Afghan crossing Turkham Border

پخش شده از سوی

سازمان بین‌المللی مهاجرت
صندوق جمعیت ملل متحد
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
یونیسف
برنامه جهانی غذا
سازمان بهداشت جهانی

پخش شده با همکاری

Save the Children
IFCR
DRC
NRC
File type: PDF
تعداد دانلودها :135

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم