نشریه

Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2022)

07 January 2022
Humanitarian Needs Overview (2022)

پخش شده از سوی

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
File type: PDF
تعداد دانلودها :7642

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم