خپرونه

United Nations Transitional Engagement Framework (TEF) Final Report Dashboard

24 September 2023
TEF

خپور شوی له

RCO
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 863

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو