خپرونه

Herat Earthquakes 2023 Post-Disaster Needs Assessment

21 February 2024
Herat PDNA

خپور شوی له

CMS
د کرنی او خوراکی توکو اداری
د کار نړیوال سازمان
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه
د ملګرو ملتونو د استوګنځی پروګرام
یوناما
د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام
یونسکو
د ملګرو ملتونو د جمیعت صندوق
یونیسف
د ملګرو ملتونو د ماینونو لیری کولو ادا
د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر
د خوراک نړیوال پروګرام
د روغتیا نړیواله اداره

خپور شوی په مرسته د

World Bank
Asian Development Bank
European Union
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 160

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو