نشریه

Herat Earthquakes 2023 Post-Disaster Needs Assessment

21 February 2024
Herat PDNA

پخش شده از سوی

CMS
سازمان غذا و زراعت
سازمان جهانی کار
بخش بانوان ملل متحد
برنامه اسکان بشر ملل متحد
هیات معاونت ملل متحد
برنامه انکشافی ملل متحد
یونسکو
صندوق جمعیت ملل متحد
یونیسف
دفتر خدمات ماین روبی ملل متحد
دفتر خدمات پروژه ملل متحد
برنامه جهانی غذا
سازمان بهداشت جهانی

پخش شده با همکاری

World Bank
Asian Development Bank
European Union
File type: PDF
تعداد دانلودها :161

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم