نشریه

One UN for Afghanistan

31 August 2020
Document

پخش شده از سوی

سازمان غذا و زراعت
سازمان جهانی کار
سازمان بین‌المللی مهاجرت
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
بخش بانوان ملل متحد
برنامه اسکان بشر ملل متحد
هیات معاونت ملل متحد
برنامه انکشافی ملل متحد
UNDSS
UN Environment
یونسکو
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
یونیسف
دفتر خدمات ماین روبی ملل متحد
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد
دفتر خدمات پروژه ملل متحد
UNV
برنامه جهانی غذا
سازمان بهداشت جهانی
File type: PDF
تعداد دانلودها :2765

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم