نشریه

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security - Report of the Secretary-General (A/75/926–S/2021/570)

22 June 2021
SG Report

پخش شده از سوی

ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :2535

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم